«Heɓtinaa woyi, saawaani jam»

0
1353

Ñalnde 25 mee 2012, Abdullaay Wad noddii jaayɗe to galle mum, ɗo Ndakaaru ɗoo, ngam hujjikinaade e riiwtude sikkeeji ɗi fawetee kam e yimɓe mum, ina mbiyee porlii jawdi ndenndaandi, haa arti noon e haala otooji 600 jaltinaaɗi persidaas, majji (ngujjaa) ndonkaa yiyteede ɗii.

O dallinii iwdi jawdi ndi ɓe mbiyetee aɓe njogii kanko e ɓesngu e makko ndii, o wiyi o hulaani cunnagol iwdi ndiin jawdi. Haaɓre kadi ina feeñii e haala makko nde o wiyata « min nattii waawde muñde ko min mbiyaa min mbaawaa yaltude Senegaal. So alaa ko min mbaɗi, amin poti haalaneede, mbele amin mbellitoo yahde e artude ». O wiyi kadi « Makki, a reeniino ɗemngal maa, mbaɗtu-ɗaa hakkille e ko kaalataa e kampaañ hee, sibu ko a jiɗnooɗo heɓde laamu, ina moƴƴi e maa jokkirde noon. So woodi garɗo e maa ina haalan maa huunde faytunde e jom suudu am walla e yimɓe woɗɓe, aɗa foti, ko idii fof hoolkisaade, so  wonaa ɗum, mbattintu-mi ko haalde ko nganndu-mi koo, ɗum ɗoon noon ina waawi muusde ». Kaa haala kam ina laaɓti, ko yiɗde wiyde tan « yo Makki suur hoore mum, so wonaa ɗum … ». O wiyi kadi yo makki « jaggu ministeruuji mum ».

 E wiyde makko « alaa fof ko min njaltini e galle laamu hee, so wonaa alluuje nate ɗiɗi ɗe luɓinoo-mi sokna Wad ». Wonande otooji ɗii noon, o wiyi o ɗaccirii lomtiiɗo mo oo ko ɓuri 200 oto. « Kono yimɓe makko naatnii mo juumre sibu mbiyii mo otooji ngujjaama ». O ñiŋii no feewi ko ɓesngu makko takkaa koo, haa arti noon e ɓiyiiko Kariim, ‘’sabu tan ko ɓiy hooreejo leydi’’. O artii kadi e haala ANOCI (Nokku kalfinanooɗo yuɓɓinde Mooɓondiral Lislaam, mo Kariimu ardinanoo), o wiyi wonde hay gooto haalataa heen haala Abdullaay Balde, ndaa ko oon yiilatnoo jawdi mooɓondiral ngal. Wonande 400 miliyaar ɗi ɓe mbiyaa, kanko e yimɓe makko, ɓe ndognii, ɓe mooftoyii Dubaï e nder Emiraaji goɗii ɗii noon, o wiyi « ɗum nannaaki ! » O reentini laamu nguu, wonde so o welaama, kanko mo nganndu-ɗaa alaa ko majji e geɗe luulndo sibu makko ɓooynoode heen, omo waawi haɗde ɓe feewnitaade e laamu maɓɓe. Kono haɗata mo waɗde ɗum tan, ko o kellifaaɗo, jiɗɗo demokaraasi, ɗooftiiɗo demokaraasi, kormiiɗo laamu.

Apr, hono parti Makki Sal oo, ɓuuɓtinaani, sibu waktuuji seeɗa caggal yeewtere Wad, jaabtii gila kelle ko law. Ko Seydu Gey ƴetti konngol wiyi « ko idii fof miɗo sakkita miijooji ɗiɗi, jaabawol gootol e laɓɓitinaango wooto e wasiya gooto ». Miijo adanngo ngoo ko « Senegaal ñaawii hafeere Wad ». Ɗiɗi, «yimɓe ɗamininoo e Wad ko fooftaade hankadi, kono wonaa wiyde ina jilɓina politik leydi ndii, sibu o dañii duuɓi » (ko e lewru mee nduuɗoo o dañata 86 hitaande). Miijo ɗiɗmo ngoo « alaa fof ko waawi yerɓinde laamu nguu haa haaytina ɗum jokkude golle ummanii ɗee ». Jaabawol ngol, ko wiyde Wad « wonaa laamu mum hoolkistee, ko golle mum ». O jokki « ɗum ɗoon noon, so Wad faamaani ɗum, minen a min paami ɗum ». « Hankadi bonande wontaa ɓennu ñaawaaka, tee laamu nguu maa laaɓtitin denndaangal gajaale laamu Wad, sibu ko ɓesngu Senegaal ɗaɓɓi ɗuum ». Caggal ɗum, o fayi e laɓɓitingol ngol « ko Wad yahata koo fof, ko gollata koo fof, dillinaani min, tee Apr ina heɓii e jaabaade ɗum laabi 10, walla 20 boom ». O joofiri wiyde « diwaali e doƴƴaali alaa ko nafata. Kooliiɗo hoore mum fotaani hulde ».

Bookara Aamadu Bah