Koolol Kayhayɗi

0
1748

E maayirɗe hitaande 2012, kewuuji tati mawɗi kadi mbaɗii ɗo Kayhayɗi ɗoo. Heen gooto ko koolol, ɗiya ɗiɗi ko kewuuji diine, so Silke deftere Ɓuraana e udditgol jumaa Gataaga.

  • Koolol Kayhayɗi ñalnde 18 /12 / 2O12.

Ummiiɓe Moonngel ko fulɓe e safalɓe. Ɓe ngaddii finaa tawaa mum en haa timmi, gila e ngaynaaka, e moori, kadduki. Seppooji ɗii puɗɗii ko waktu sappo e go’o haa sappo e ɗiɗi ina fawi hojomaaji seeɗa. E mbaadi seppo, Monnguelnaaɓe ko kañum en fof ceppidi. Ɓe mbaɗi ko pullo ardii capaato rewi heen, ɗuum ko wonande rewɓe ɓee.

E maayirɗe hitaande 2012, kewuuji tati mawɗi kadi mbaɗii ɗo Kayhayɗi ɗoo. Heen gooto ko koolol, ɗiya ɗiɗi ko kewuuji diine, so Silke deftere Ɓuraana e udditgol jumaa Gataaga.

  • Koolol Kayhayɗi ñalnde 18 /12 / 2O12.

Ummiiɓe Moonngel ko fulɓe e safalɓe. Ɓe ngaddii finaa tawaa mum en haa timmi, gila e ngaynaaka, e moori, kadduki. Seppooji ɗii puɗɗii ko waktu sappo e go’o haa sappo e ɗiɗi ina fawi hojomaaji seeɗa. E mbaadi seppo, Monnguelnaaɓe ko kañum en fof ceppidi. Ɓe mbaɗi ko pullo ardii capaato rewi heen, ɗuum ko wonande rewɓe ɓee.

 Rewɓe fulɓe ina ndooni lehe ina kippaa beɗi cañaaɗi ceertuɗi mbaydiiji, sabu ɗii heen ko deele toɓɓaaɗe, ɗii heen ko sedebe mbiyetee, ɗii heen ko tokara, e ñorɗe ina pawaa ñeduɗe cipporɗe e tawlorɗe e goɗɗe, ko wayi no ñeduɗe tufam e ñeduɗe hennde e kosam kaaɗɗam e kore. Kore noon ina peccii e pecce ɗiɗi : ina waɗi tumbuɗe e horde ɓirdugal. Ina waɗi ñedukon keedtinaakon e teddule ko wayi no hoɗɓe. Gila e sorbooji ndeen, so sagataaɓe ngarii e wuro, ko sukaaɓe rewɓe mbaɗatnoo, ɓe puukana ɓe koon ñedukon mooftakon, ina lawƴaa haa laaɓi mbaɗdee heen. Puukri ko lacciri suurtintee haa ɓennda, waɗee rogere wootere, waasa fuseede wona booɗe booɗe. Kosam waɗee suukara haa neesta, a waawaa yarde ɗam alla e welde, waɗee e lahal tokosal, puukri ndii waɗee e miimo. Miimo noon ko lahal keertinaangal e teddule, ɓe ngaddana hoɗɓe ɓe mbaɗa heen puɓɓaari, ɓe ndana no ɓe njeewtiri, kono koɗo gaddanaaɗo puukri ñaamataa haa haara, ko seeɗa ñaamata heen. Sabu so a haari, so hiraande arii a ñaamataa. Ɗuum ina jaletenoo no feewi, so gaddanaaɗo puukri ñaami haa haari. Wontanta ɗum ko jalol, sabu so waranaama ñaamata. To bannge worɓe ɓee Ko aynaaɓe ɓee ceppi, ɓe kollirii ko ɓe aynaaɓe, sabu be ngaddi ko baage e koloyaaji ɓe kolli golle ɓulli, ɓirduɗe e ɓoggi daɗi, e comci aynaaɓe e tuubaaji mum en e laɓɓe cilmbaaɗe. To moori sukaaɓe Wooturu ko moorol mboomri. So neɗɗo yiyii joom mum ina anndi suwaa tawo reseede, ina waawi wonde jontuɗo, ina wona tawa suwaa yontu, e taate pane, fof ko e moori sukaaɓe. E moori goɗɗi kollirooji mawɓe. Ɗiin ina njogii sifaaji. Moorol biyeteengol bafi ko jubbol e nder jubbol. Ngol tuggata ko e tiinde ndee haa e hakkunde hoore. Goɗngol ngol fawtee e dow maggol. Ceɓal ngal naattinee e nder maggol. E biyeteengol nadi ko moorol ɓesɗo. So debbo jibinii, ñalnde innde, mooroo ngol. So ñalawma mo o innunoo oo artii, o sañtoo, o mooro ngol, ɗoon e ɗoon, so oon ñalawma artii kadi, o sañtoo, o mooro ɗoon e ɗoon, wona o mooriima laabi tati.

Ñalnde 19/12/2O12, ko mago ɓe njoginoo. Fayti e nanngal ɓiɗɗo debbo gila nde jibinaa haa ñalnde jiknaaɓe gorko ngari naamnitaade. Hol no nanngirtenoo? Hol no naamnitortenoo? Kisa hawri e leydi ndii naatii sunaare wonande meeɗnooɗo wonde hoyreejo leydi ndii sankiima to yahnoo safroyaade, ɗum haɗi golle ɗee jokkude.

Kuɗol Maamuudu Jah to Moongel