Tiggu ekkotoo haalde ko gila jibinaaka

0
1475

 

Ina anndanoo wonde tiggu, so heɓii lebbi ɗiɗi haa tati, ina tina, won heen boom ina mbaɗta muuynude gila ɗoon feɗeendu mum en wordu. So yahii haa lebbi nay, kine makko ina mbaɗta tinde keneeli, ɗemngal makko ina seernda ko weli e ko metti … Kono, wiyeede tiggu ina ekkoo haalde gila e nder reedu ! Ɗuum suwaano tawo naneede.

Kono, ko ɗuum dey woni ko wiɗto annduɓe Ameriknaaɓe e Suwednaaɓe holliti : wonde, tiggu woowata ɗemngal yumma mum, ko gila e nder reedu mum. Ngam ɗuum, tiggu oo fuɗɗotoo heɗaade yumma mum ko gila ina yahra e jonte 30 nder reedu (lebbi jeegom). Ɗum noon, so oɗon njiɗi sukaaɓe mon mbaawa ɗemngal no moƴƴi, yo yummiraaɓe maɓɓe njanngin ɓe gila ɓe njibinaaka, sibu hollitaama wonde tiggu jahroowo e lebbi jeegom nder reedu yumma mum, ina faama won ɗeen kelme. Aɓe mbaawi seerndude kelme jeyaaɗe e ɗemngal maɓɓe e kelme ɗemɗe janane. Tiggu ina heɗoo yumma mum gila jibinaaka. Ko ɗum addanta ɗum heɓtinde daande mum…

Fooyre Ɓamtaare 107 , feebariyee 2013