EERAANGO : Mballee FOOYRE ƁAMTAARE !

0
2730
Maande Fooyre Ɓamtaare
Maande Fooyre Ɓamtaare

Fooyre Ɓamtaare, jaaynde wootere wajjere yaltoore e Muritani tawi ko e ɗemngal ngenndiwal, nde nganndu-ɗaa jeyaa ko e jaayɗe ɓurɗe duumaade, ina sokli ballal yimɓe fof.

Fooyre Ɓamtaare, jaaynde wootere wajjere yaltoore e Muritani tawi ko e ɗemngal ngenndiwal, nde nganndu-ɗaa jeyaa ko e jaayɗe ɓurɗe duumaade, ina sokli ballal yimɓe fof.

Fooyre Ɓamtaare ko jaaynirgol Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani, cosangol e hitaande 1980. Gila nde ɓamtaa e hitaande 2006, ko lebbi ɗiɗi fat (noowammbar e desammbar 2010) nde waasi yaltude.

Gollotooɓe Fooyre ɓee ko yarlitaare ngollortoo nde. Kala ko dañaa e njeeygu mayre waɗetee ko e njoɓdi muulngo e cargol e kasdi joɗnde e njoɓdi internet ngam jiilgol lowre pulaar.org.

Hannde, jaaynde ndee ina wondi e solkaaji teeŋtuɗi to bannge :

  • Dañde muulirde (imprimante) waawnde yaltinde ɗereeji A3 ;
  • Heblude waawɓe wallitde e peewnugol mayre ;
  • Heblude yiilooɓe lowre internet Fedde ndee.

Onon wonɓe caggal leydi (ɓe ngonaani e Muritani), kala jiɗɗo nde lewru maayi fof, min nelda ɗum tonngoode Fooyre Ɓamtaare e mbaadi pdf, ina waawi neldude 6 000 UM. So ina waawi waɗde ko ɓuri ɗuum, ina moƴƴi. Ɗumɗoon noon ko wonande hitaande, woni 12 tonngoode. Kala baɗɗo ɗuum, yo anndu wallitii Fooyre Ɓamtaare.

Maa en mbayyin e lowre hee inɗe yimɓe aboniiɓe (so wonaa taw ko joomum woni mo yiɗaa) e lowre hee kam e jaaynde hee.

Oɗon mbaawi jokkondirde e amen e ɗeeɗoo ñiiɓirɗe :

–       Tel : 00 222 22 09 40 33 // 00 222 46 96 1958
–       Iimeel : bokarba@yahoo.fr // bokarba@gmail.com

Pour soutenir
FOOYRE ƁAMTAARE, abonnez-vous
à sa version .pdf
!
(6 000 UM / 15 / 20$ par an)