Loraa Bagboo ko ñaaweteeɗo !

0
1334

 

Ñaawooɓe Ñaawirde Kuuge Winndereere (CPI) wonnde to La Haye (laamorgo Pays Bas) fellitii ñaawde Looraa Bagboo, oon gonnooɗo hooreejo leydi koddiwaar. Ɗuum, ko caggal nde ɓe cikkitii dalillaaji gaddanooɗi ñaawirde ndee addude mo toon e wiyde ina ñaawa mo.  Jooni noon, ɓayri ɓe pellitii ñaawde mo, firti ko won dalillaaji njogaa gaddanooji yimɓe tuumde mo geɗe nay (4) : warhoore aadeewo, woni warngooji e njangu e rewɓe e golle yoorɓerndaagu kam e ownugol beeli.

Hade maɓɓe fellitde ñaawde mo, maa ɓe njuurnitii  dalillaaji kollitaaɗi ɗii, gila e haala 108 seede, haa e 22 000 hello binndi haa e dille e wideyooji. Bagboo woni hooreejo leydi gadano mo CPI teeɓtii, ina yiɗi ñaawde ɗum. Kanko Bagboo omo yahra e duuɓi 69. Bone ɗe tuumaa ɗee mbaɗi ko caggal juɓɓingol woote gardagol leydi Koddiwaar. Ko ina wona e 3 000 fittaandu mbaasaama e hare waɗnoonde e oon sahaa hakkunde makko e senngo Alasan Watara  e Giyoom Soroo. O jagganoo ko e lewru abriil 2011, o nawaa La Haye e lewru noowammbar 2011. Omo wondi toon e Charles Blé Goudé, gardinooɗo sukaaɓe wondunooɓe e laamu maɓɓe.

Ñalnde alkamiisa 12 suwee 2014, FƁ