Kaawis : funeeɓe ɓe nanndaani ɓalli

0
1270
648x415_amelia-ur-jasmine-devraient-ressembler-trait-trait-pourtant-jumelles-monozygotes-couleur-peau.jpg

Funeeɓe ɗiɗi njibinaama to Angalteer, heen gooto arti yumma mum, woni boɗeejo, oya arti baaba mum woni ɓaleejo, tawi noon ko funeeɓe goonga e goonga, woni funeeɓe fotnooɓe nanndude no lekki e kobjal nii…

Funeeɓe ɗiɗi njibinaama to Angalteer, heen gooto arti yumma mum, woni boɗeejo, oya arti baaba mum woni ɓaleejo, tawi noon ko funeeɓe goonga e goonga, woni funeeɓe fotnooɓe nanndude no lekki e kobjal nii…

Sinno ko funeeɓe fuunti funeere, ɗuum haawataano en ; kono ko funeeɓe goonga e goonga, woni funeeɓe ummiiɓe e toɓɓere wootere. Ɓeen noon potnoo ko nanndude no lekki e kobjal ! Kono wonaa ko Amelia e Jasmine koo, sibu ɓalli maɓɓe nanndaani. Yumma maɓɓe wiyi nde woni reedu maɓɓe ndee, doktoor mum ina wiyatnoo ɗum « tigguuji maa ɗii so njibinaama a waawataa seerndude ɗum en so wonaa a maanti ɓe » ; kono ɓe mbayaani no doktoor oo wiynoo nii.

Kon njibinaa ko to Angalteer, yumma makkon ko daneejo, baaba oo ko ɓaleejo. Ɓalndu Amelia ko ɓaleeru, gite mum ko cooye, no baaba mum nii, Jasmine ko daneejo, gite mum ko baka, no yumma mum nii. Huunde saɗtunde sanne, sibu aɗa waawi limde miliyoŋ reedu, tawa ko heen wooturu tan wayi nii. Ko ngol nii woni go’o ko hono ɗum ina waɗa to Angalteer.

Funeeɓe na keewi kaawisaaji koy !