Woote meeriiji, depiteeji e Diiso diiwaan: Poolgu ngu aldaa e manoore

0
2034

Woote depiteeji e meeriiji e diiwaniije njoofii. Ko yimɓe fof njaakorinoo koo, ko ɗuum tigi woni ko laatii, so UPR ɓaaftude ko ɓuri heewde, so heɓde diisooji diiwaan 13 ɗii kala, fotde 89 depitee (nder 157 ɗii) yantude 162 komin (nder 219 ɗii). Luulndo heɓii 29 depitee (tawi heen 14 ko Tawaasul). Tawaasul dañii kadi kominaaji 5 (heen ɗiɗi e Nuwaasoot, hono Arafaat e Toujuniin).

Woote depiteeji e meeriiji e diiwaniije njoofii. Ko yimɓe fof njaakorinoo koo, ko ɗuum tigi woni ko laatii, so UPR ɓaaftude ko ɓuri heewde, so heɓde diisooji diiwaan 13 ɗii kala, fotde 89 depitee (nder 157 ɗii) yantude 162 komin (nder 219 ɗii). Luulndo heɓii 29 depitee (tawi heen 14 ko Tawaasul). Tawaasul dañii kadi kominaaji 5 (heen ɗiɗi e Nuwaasoot, hono Arafaat e Toujuniin).

Kesum kadi ɗum  meeɗaa yiyeede, ko woote waɗteede laawol tataɓol. Ɗe mbaɗtaama to Arafaat e El Miina ñalnde 27/10/2018, kono alaa ko waylii heen e kuuɓal, hay so tawii luulndo ɓeydiima tiiɗtude to Arafaat. Huunde haawnde hay hooreejo CENI e hoore mum, kollitɗo mettere e ko woote ɗee mbaɗtaa to Arafaat.

Hol binndanɗe pooɗtaten e ɗee woote ?

Winndannde adannde, ko mbaaddaagu UPR. Sibu eɗen nganndi, ko UPR fewjiri woote ɗee no weliraa, gila e dottugol lajal ñoosingal, haa e toɗɗagol CENI mo heerorii. Ko jiidaa e doggol woote ngol hay gooto anndaa binnditaaɗo heen (ngol horaaka). Ko UPR tami golle ɗee kañum tan gooto, kañum tiimi e ngalu leydi ndii kañum tan gooto ina waɗa heen ko weli ɗum, kañum tami njuɓɓudi laamu nguu e konu nguu, ina huutoriroo ɗum en no weliraa (jaagorɗe, jagge konu, guwerneeruuji, perfeeji…) kam tan gooto.

Ko UPR tan jeyi Hooreejo leydi oo, alaa mo renndi, tee oon ngemmbiima, waɗi kampaañ, kañum e jaagorɗe laamu nguu, e ofiseeji mawɗi konu nguu. E nder oon kampaañ, heewɓe njooɓtiriima ɓe huutoraade ngalu buur kam e njuɓɓudi mum. Ina wiyee kala ɗo o arnoo kanko mawɗo leydi oo, o fuuptiima jagge UPR, o wiyi ɗum en alaa parti potɗo wootaneede so wonaa UPR. Kono ɗuum fof kadi yonaani, geɗe keewɗe ɗe ndewaani laawol teskaama (nguyka, gootgol koninkooɓe ɓe inɗe mum en ngalaa e doggol, birooji ɓeydaaɗi ekn.)

Hay hooreejo CENI oo seedtiima ŋakke, yeru « baasgol ɗooftaade sariya jowitiiɗo e baasgol won ɗeen golle konuyeeje e siwil yahdude e gollal politik walla woote ».  Walla ɓurtugol kaalis baɗaaɗo e kampaañ. Eɗen nganndi « ɗeen ŋakke » ina mbaawi waylude no feewi mbaadi woote, tee waawi waɗde ɗe tan ko UPR walla partiiji ɓalliiɗi laamu.

Ko ɗuum addani luulndo wiyde « waɗdaani woote e UPR, waɗdi woote ko e laamu ». Ina feeñi kadi ko UPR wiynoo ina jogii 1 115 000 tergal (miliyoŋ e teemedere e sappo e joy) koo laataaki, sibu ko wootani ɗum e woote ɗee (yeru e doggol ngenndiwol depiteeji) ko 136 809 fat.

Deestagol partiiji keewɗi

Eɗen teskii, wonande partiiji luulndo gaadoraaɗi ɗii, hisni heen doole mum tan ko Tawaasul, mo meeɗaa geddude woote. Partiiji luulndo gaadoraaɗi ɗii, ko wayi no RFD, UFP ekn ndeestiima, ina gasa tawa ɓeydi saabaade ɗum ko waasde ɗum en tawtoreede woote ɓennuɗe. Partiiji innirooji koye mum en « luulndo hakindiingo » ko wayi no APP, WIAM… leeftii no feewi. Ko noon kadi wonande won ɗiin partiiji meeɗnooɗi laamaade, ko wayi no PRDR (PRDS ndeen) e ADIL. Partiiji innitortooɗi « partiiji ɓaleeɓe » ɗii kadi, ko wayi no AJD/MR, PLEJ, MPR, TIMTIMOL, FRUD keɓanni njeñtudi njaakoranoondi ndii (sababuuji ɗii ina mbaawi seertude fawaade e partiiji). Ko noon kadi wonande partiiji ɓurɗi abbitaade e « capataagu », sibu ko seeɗa ɗi keɓi, yoga heen keɓaani 1% katojinaaɗo ngam luttude woodde. E nder ɗiin, ko SAWAB tan dañi njeñtudi moƴƴiri, tolniindi e njeñtudi Biram Dah Abeid heɓnoo e woote gardagol leydi jawtuɗe ɗee.

Partiiji ɓalliiɗi laamu e daande maayo

Won teskiiɓe kadi wonde won ɗiin partiiji ɓalliiɗi laamu, ko wayi no UDP e KARAMA ekn. ɓuri hoonaade ko e gure daande maayo, tee ina leefi rewo (ɗo ardiiɓe mum en njeyaa ɗoo). Ina gasa tawa ko sabu majji jogaade kaalis.

Ko waawnoo heen wonde fof, eɗen nganndi kam UPR-naaɓe njogoraani fiytaade becce, sibu poolgu mum ko poolgu ngu aldaa e manoore !

————————————-

Haala Muhammed Abdel Asiis caggal woote

Ñalnde alkamiisa 20 settaambar Muhammed Abdel Asiis yeewtii e tele Muritani, no heewi waɗde caggal kewuuji maantinɗi e nder leydi ndii. Yimɓe fof ina panndinoo mo caggal nde parti makko, hono UPR ɓaafti ko ɓuri heewde e depiteeji e meeruuji. Yimɓe fof ina panndinoo mo ko faati e manndaa tataɓo, caggal nde o wiyi e nder kampaañ ɓennuɗo oo : « maa en mbaɗ manndaa tataɓo, nayaɓo, joyaɓo, jeegoɓo… ».

Kono, e yeewtere hee o wiyi o waylataa Doosgal leydi ndii ngam waɗde manndaa tataɓo, kono o jaɓataa woppude « yimɓe bonnunooɓe, koni ngalu leydi ndii, mbellitoo ».

Ko wonaa ɗuum koo, o naamnaama ko faati e ko o huutorii ngalu leydi ndii, kanko e jaagorɗe makko e nder kampaañ mo ɓe mbaɗani UPR oo, o jaabii « ɗum ko haala tan, yimɓe ina ndefta heen ». Kono yimɓe fof kam ceediima, hay sinno ko diwooje konu ɗe o ɗannorii e kampaañ makko ɗee.

Caggal ɗuum, won ɗo o ñiŋi « partiiji jiggotooɗi miijooji caggal leydi, ƴaañiiɗi e leyɗe goɗɗe». O joopii parti Tawaasul, o wiyi maa o fewjan ɗum. Kono Gootal e jagge Tawaasul jaabiima wiyi « yimɓe fof ina nganndi Tawaasul, wonaa ɗuum woni ngoƴa. Woni ngoƴa ko ko mawɗo leydi oo yiylotoo hujja no wayliri doosgal leydi koo ».

Nde o naamnaa miijo makko e ko mawɗo CENI oo heɓtini wonde won ŋakkere teskaa e woote ɗee, so baasgol won e yimɓe ɗooftaade sariya sibu « won e golle njahdataa e politik » (yeru koninke fotaani waɗde politik, kalfinaaɗo golle e laamu, fotaani huutoraade oon tiitar e nder politik, yeru jaagorgal, walla guwerneer ekn.), o jaabii wonde o « yiyaani mawɗo CENI oo gila nomaa ».

Njokkitiree hakkillaaji mon.

Bookara Aamadu Bah

 

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.