‘Kawral’ walla ‘Kawre Alsee’?

0
1063
Tabital pulaagu Mali
Tabital pulaagu Mali

Fooyre Ɓamtaare ine yaafnoo janngooɓe ɓee, sabu juumre waɗnoonde e ndeeɗoo winndannde e tonngoode 184, sibu  won ko yaltaano e mayre, tuggi 10. haa les. Min timmitinana nde…

Toɓɓe ɗe hooreejo leydi Mali siifi ɗee

10. Fatere lesdi nokkuuji fuɗnaange deeneteeɗi ɗii, ko hoolaaɓe Ajawad ngardotoo goomuuji konunkooɓe  mum en.

11. Goomu CMA suɓantoo hoore mum konunkooɓe (DDR) ɓe laamu haani heedtinde he nder konunkooɓe laamu Mali.

12. Sosde laamu fedde, maa walla heedtinde goomu goɗɗo mbo wonaa kamɓe, ɗum ko e luulndaade kawre ɗee e yeeyde pittaali Ajawaadnaaɓe ɗum ñaawirtee.

13. Njuɓɓudi MOC ndii, koo MUNISMA heednetee yeeso e toppitaade ndi, ndeen Mali e CMA ngona sukkuɓe.

14. Ajawaad yollanee 40 e nder 100 jawdi laamu Mali e nder daawal duuɓi 20.

15. Aastaade (ittude) ngaluuji taweteeɗi les leydi fatere  Ajawaad, he heɓɓaade hattan kuɓɓal (exploitation energetique) fatere ndee, waɗetee  ko e dow kawral ardiiɓe diiwanuuji ɗii ɓee, jokka heen feccugol  dañal ko heɓetee heen koo, ɗum ko 20 e nder 100, feccotoo ɗiin 20% ko yimɓe fatere ɗo ɗum gollaa ɗoo.

Ɗeeɗo toɓɓe 15 ngoni ɗe IBK hooreejo Leydi Mali siifi toon to Aljee e innde Mali, ko ɗeeɗo ngoni toɓɓe ɗe Tuwareg en keɗtini ene ngollira. Mbele waawde ittude bonannde ɗeeɗo toɓɓe 15, e yowde ɗe, ɗum haala mum haalaama e jooɗle baɗaaɗe e ɗiiɗoo duuɓi ɗee fuf, haa teeŋti he joɗnde kaatane ndee (Triumvirat / Tati jojjuɗe) waɗaande ñallal 07 -08 yarkomaa, e 14-15 yarkoma 2019 ndee, ndeen jooɗnde ne waawi wiyeede jikke cakkitto mbo Malinaaɓe poti yiytirde laawol  jam no ine heɓoroo, nde tawetenoo fannuuji ɗi ngenndi ne fota ɓamtoraade, e hisirde ɗii fuf ko kiilaaɗi e nder leydi Mali (Corruption dans tous les Secteurs du Mali), ɗum noon joɗnde kaaldigal ngoƴaaji kala fannu e ngenndi ndii (Dialogue National Inclusif). Ndeen jooɗnde waɗnde e nder diiwanuuji Mali haa huuɓtidini tonngunoo ko toɓɓe 54, ko haaldaa hawraa e ɗeen balɗe koo, siggete tonngee, ɗum waawata wonde laawol ngol laamu Mali yuɓɓinta haa jam dañtee e Mali.

Kuɗol Mammadu Aamadu Bah kucaala.

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.