Binndital : nattii tan paltoor, jooni ko kasoo

0
1497

Ndeen ko paltoor woyetenoo e binndital hee, jooni ko dummbugol e kulɓingol.  E wiyde jaaynde Le Terroir, hannde, “to daande maayo too, tuggi Rooso haa wiyan maa Xaabu, ƴaaqan maa Teekaan, Ganni, Daarel Barka, Ɓoggee, Baabaaɓe, Haayre Mbaara, Mbaañ, Kayhayɗi, Likseyba, Mbuut, Jowol, Magaama, Sehilbaabi, e goɗɗe ɗe en limtaani, alaa ñalawma ɓennata tawa polis walla sanndarmori noddaani ɓaleejo, caggal ɗuum nawa ɗum to ñaawirde, hade meƴƴeede e kasoo.

Ɓaleeɓe heewɓe, jaggiraaɓe no ɓiɗɓe leydi sara, nana ndummbaa e kasooji ko ina wona lebbi to Kayhayɗi, Eeleega, Rooso, Sehilbaabi, sabu tan cuusii wiyde ina ɗaɓɓa hakke mum en ɓurɗo famɗude, so hakke heɓde kaayitaaji etaa siwil.

Ardiiɓe nokkuuji binndital e ɗiin nokkuuji daande maayo lomtiima komiseeruuji e kumaandaŋ sanndarmori. Nii, capanɗe walla boom teemedde ɓaleeɓe nana mberlaa e kasooji ko aldaa e daliilu gooto so wonaa tan ko ɓe ɓaleeɓe.

Eɗen mbaawi limtude heen Haamiidu Jallo, Jallo Buubu, Mammadu Jallo (84 hitaande, jeyaaɗo to Murtogal), Abdullaay Yero Ndonngo gooto e mawɓe wolde Saharaa kam e seedeeji ɗiɗi hono Abuu Muusaa Soh e Aliu Demmba (meeɗnooɗo wonde militeer) jeyaaɗo Hamdallaay, e Aliu Mammadu Bah, Abdullaay Ibraahiima Ndonngo, Umar Abuubakri, Mamma Demmba Jallo, Raamata Umar Jallo (Beelel Uurngel), Aali Wañ (Tulde) Abuubakri (Gurl Saɗɗa), Aliu Jagana (Baydi Aali), Alasan Lamin Sih (Ari Haara). Doggol ngol ina juuti. Ko ɓuri heewde e ɓeeɗoo ko taccinanooɓe artiraaɓe. Ɓeeɗoo fof alaa ko mbaɗi so wonaa wonde ɓaleeɓe.

So wonaa ɗuum, hol no paamraten ko ɓaleeɓe tan sariya yanata, tawi noon ko ɓaleeɓe jogiiɓe kaayitaaji mum en timmuɗi, ɗi gollotooɓe etaa siwil ndokki ɗum en ? Ɗuumɗoo ko paltoor tuugiiɗo e goobu nguru ɓalndu mo laamu Muhammed wul Abdel Asiis tabitinta e dow ɓaleeɓe, paltoor mo laamu Maawiyya wul Siidi Ahmed Taaya fuɗɗunoo”.

Fooyre Ɓamtaare tŋ 131 (26 saawiyee 2015)