So haala ñawii, yo nanɗe cellu !

0
1498
Sorimalee.jpeg

Goomu kaɓɓondiral loraaɓe e kewkewe 1989 e gardagol Huley Sal, winndii Muhammed Abdel Asiis, hooreejo leydi Muritani ɓataake ina hollita heen mettere mum nande mo, kanko e hoore makko omo wiya wonde “ɗeen caɗeele cafraama haa celli”. 

Goomu kaɓɓondiral loraaɓe e kewkewe 1989 e gardagol Huley Sal, winndii Muhammed Abdel Asiis, hooreejo leydi Muritani ɓataake ina hollita heen mettere mum nande mo, kanko e hoore makko omo wiya wonde “ɗeen caɗeele cafraama haa celli”. 

Ɗeen caɗeele ngoni warngooji baɗanooɗi e tuddule konu Muritani e daande maayo mawngo hakkunde 1989 e 1991. 

Muhammed Abdel Asiis haalnoo ɗum ko e yeewtere waɗdunoo e jaayɗe ñalnde 28 noowammbar 2015 to Nuwaadibu, ñalawma mawningol jeytaare leydi ndii. Ñalnde heen kadi, o teeŋtinii konngol ngol o seeraani e haalde, so wiyde wonde “doosiyee ndonaandi aadeeri uddaama”, tee “kala kaalɗo haala mum woni ko aawde ngañgu e peccoor, huunde nde mi jaɓaataa”. 

Ɓataake oo wiyi :

“Kaaɗoo haala njaltuka e hunuko maa bonnii kala ko fuɗɗinoo waɗeede ngam safrude ndee ñawannde. Min cuniima heen no feewi. A faamii ko min riiwtuɓe to woɗɗi ndee darnde. Ko ɗum nii addanta min siftinde e teeŋtinde hujjaaji ɗi rewɓe hesniiɓe ɓee ceeraani e naamnaade, haa arti noon e :

– laaɓtitinde nanngle e warngooji baɗnooɗi e 1990-1991 ;

– yiytude gaññeeje waraaɓe ɓee, so tawii ɓalli maɓɓe mbaawaa tottiteede joomum en haa mbaawa wirnirde ɓe no diine men yamiriri nii;

– muumtude sariya yaafuya 1993 e ñaawde waɗboneeɓe ɓee ;

– lomtinande ɓoccitiiɓe e warngooji ɗii kam e ronooɓe waraaɓe ɓee.

E miijo amen, ko ndee feere tan woni moƴƴere ngam safrude ndee ñawannde muusnde. Ɗum kay wonaa larñitde ñawannde sibu ko kañum tan woni feere ɓurnde nuunɗude ngm tiiɗtinde nanondiral ngenndi…”

Eɗen ciftina tan, ko e ndeen yeewtere kadi Muhammed Abdel Asiis wiynoo “macungaagu woodaani e leydi ndii, haalooɓe ɗum ɓee ko yiɗɓe juloraade ɗum tan” tawi noon laamu ina ƴetta ñalnde kala sariyaaji jowitiiɗi e njiyaagu. Haalooɓe ɓee mbiyi “ko woodaani kay alaa ko ƴettani kuule !” So haala ñawii noon, nanɗe ina poti sellude.

Bookara Aamadu Bah