Kayra Arbi joololel Tummbuktu yahii, naalankaagal Mali suniima

0
2083

Ñalnde dewo (alet) 19 lewru juko (ut) 2018, Kayra Arbi, joololel Tummbuktu nootoyii noddaango Geno to safrirde Liksammbuur (Luxemburg) e nder Bamako, ummoraade e rafi, caggal nde o wuuri duuɓi 59. E ndeeɗoo maayde, naalaŋkaagal Mali waasii, suniima kono kadi kala ganndunooɗo daande makko e darnde makko suniima sabu ena anndi ko jaalal mawngal yahi ɗoon.

Hol gonɗo Kayra Arbi ?

Kayra Arbi jibinaa ko ñalnde 21 siilto (settaambar) 1959 e nder Tummbuktu to Rewo Mali e leegal Abaraju. Ko ngoon wuro annduɓe mbiyata sahre haawniinde, sahre nde waliyaaɓe 333, sahre diine ceniiɗo, sahre gannde lugge, sahre jumaaji mawɗi : Jinngeraybeer e Saŋkoore.

Baaba makko ko tuwaareg haalata, ko tamashek, yumma makko haalata ko ɗemngal Sonraay walla Koyro-boro.

Kayra Arbi wonaa gawlo kono fuɗɗodiima e naalaŋkaagal gila e 1970. Oon sahaa, o yahratnoo ko e duuɓi mum 11. O ƴetti naalaŋkaagal ko e nder wuro Tummbuktu. Baaba makko wonaano jiɗɗo o yahra oon fannu, resni mo, omo yahra e duuɓi 16 mbele omo woppa naalaŋkaagal. Geno ñaawaani, gorko oo ronkani mo, ɓe ceeri. E hitaande 1980, o naattoyi e diɗɗal naalaŋkooɓe Gawo, Badema Ngenndi (Badema National). Innde makko yalti, o teskaa, o teskoraa welde daande haa nanndi e yoololdu, loowdi e waawde lelngo jimol haa o innitiraa Joololel Rewo Mali.  Omo yima e arab, bammbara, tamashek, sonraay e farayse.  E hitaande 2006, laamu Mali toɗɗii mo harbiyanke dowrowo e coɗol Ngenndi Mali (Chevalier de l’ordre national du Mali) sabu teskaade ko kanko woni sala (pont) hakkunde pine leydi ndii. E hitaande 2010, o waɗi lappol mawngol to bannge naalaŋkaagal ngam anndinde aduna oo golle makko. O yirliima e Orop, Amerik, Asii e Afrik mo ɓaleeɓe e woɗeeɓe. E hitaande 2012, konu seɓɓitiiɓe Rewo Mali keɓaani mo, tampini koreeji makko tampere saɗtunde, mbonni kaɓirɗe makko naalaŋkaagal, keɓi werlaa makko, njahdi heen. Geno faabii mo, o dogi o fayi, Bamako, o mooloyii toon. Ko kanko wiynoo: “Lislaam salaaki naalaŋkaagal sabu nde Nelaaɗo (jkm) ferani Madiina ko naalaŋkaagal jaɓɓii ɗum, bismii ɗum. Haɗde min naalaŋkaagal e haɗde min foofde ko gootum”.

Ɗum fof e wayde noon, haɗaani e lewru morso 2013, o jeyaa kadi e 25 naalaŋkooɓe suɓanooɓe e nder Mali no diidorinoo, ɓe golle mumen teskini e ndeen hitaande. Kayra seeraani e daraade mbele jam ena arta e Rewo Mali, gila to rajooji, teleeji, jeewte haa to ɗanle makko caggal leydi.

Ganndondiral men e Kayri Arbi ko e hitaande 2010 kono ko e binndol tan wonnoo. Jiyondiral men e makko noon waɗi ko e hitaande 2012 e nder wuro makko Tummbuktu, eɗen njahi hawritoyde e koolol jeereende, eɗen njahdi e Ndey Kummba Jah. O ardi, kanko Kayra Arbi, e huunde e diɗɗal makko haa to jippunde men, o salmini en, o bismii en e wuro ngoo.

Ñalnde koolol ngol gasi, ko hiirde makko, kanko Kayra Arbi, bili kewu nguu e yeeso jaagorɗe Mali tati, suɓaaɓe Rewo Mali no ndiidorinoo, gila e meeruuji haa e senateeruuji (Gawo, Tummbuktu e Kidaal) ko jiidaa e leyɗeele 60, ɗe yimɓe fof ngari nootitaade e dillere ndee. Ko ɗoon o noddi Ndey Kummba Jah, yo ar yimda e makko. Nde Ndey ŋabbi, tawoyi mo, o nanngi e junngo mum, o wiyi: « banndiraaɓe, ooɗoo mo nanngu-mi e junngo mum ko naalaŋke Pullo Muritaninaajo».

Gelongal Fuuta lollirɗo, Njaay Saydu Aamadu

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa