Daartol Muritani : Naatgol halfooɓe

0
2108

En mbiyiino, e winndnnde yawtunde ndee, wonde Waalo Barak jeyanoo ko njiimaandi kaananke Jolof.  Nde tuubakooɓe ngari tawi ko Waalo ina woni e jiiɓru mawndu : – Jiiɓru nder ngalu Waalo : maccuɓe ko murtuɓe, na caltii kalifaandi  – Jiiɓru politik hakkunde laamu lorloowu ngu e ɓiɗtaaɓe ɓee; – Jiiɓru nder kinɗe tamɗe laamu nguu. Yanti e nduu iiñcuru, wolde mawnde na joli rewo, hakkunde safalɓe (1644-1674), hakkunde seernaaɓe «Suwaaya» en e «Aarabeeɓe Hasan», hono wolde Shaar Bubba, wolde laamu, hare njiimaandi Muritani. Heen bannge ko seernaaɓe. Ardinoo ɓe ko ceerno biyeteeɗo Naseer Eddiin. Oya bannge ko Hasaan en. Ko ndeen wolde wiyetee Wolde ɗacce….

  • Wolde ɗacce (1717 haa 1727)

Faraysenaaɓe, no doole mum en potirnoo, ndaranii riiwde Engele en e Holanndee en e diiwaan ARGIN e SORTENDIK (diiwaan Nuwaadibu hannde o). Ñalnde 29 sulyee 1717, Annderee Buruu siññondiri e Aali Shanndoora gonnooɗo Emiir Taraarsa, kaayit kollitoowo wonde Emiir oo suɓiima Farayse hakkunde tuubakooɓe fof, tee ko kañum en jaɓani faggudu ɗacce.

Politik Annderee Buruu ko waarude conndi e kure, tawi kadi ina urɓa hakkunde Yerim Mbañik e kaaw mum, hono Malikuri. Nde Malikuri ummanii, e hitaande 1724 fellude Yerim, heɓta laamu, tawi ‘’Saint Robert’’ lomtiima Buruu, naatnii politik keso tuugiiɗo e nanondirde e Yerim. Ko e oo dumunna hormankooɓe ne ngummii Maruk, alaa fof bonannde nde mbaɗaani. Laamu Yerim yettoyiima 1733. Caggal ɗuum jiiɓru jolti e Waalo, hoɗi e Waalo, Engele keɓti Waalo, njiimi ɗum ummaade 1758 haa 1783.

E hitaande 1776, ko tuubakooɓe mbiyata Rewolisiyoŋ Tooroɓɓe koo, fooli e Fuuta e gardagol fedde juulɓe mo mawɗo mum en, hono Sileymaani Baal. Allam yaalam ko rewolisiyoŋ, Allam yaalam wonaa rewolisiyoŋ, ma en ngartoy heen.

Ko laaɓi heen tan, ko ɓe compii araaraay ndimaagu, ɓe njandini laamu satigeeɓe, laamu kaaɓananoongu e Fuuta, sibu ɓiɗtere bonnde e lorla mo mette mum ngalaa ɗo kaaɗi, laamu ngu mawɓe safalɓe tafatnoo ina taftoo, kamɓe Fedde Tooroɓɓe ɓe kolliti ɓe caltiima njiimaandi safalɓe, ɓe caltiima muudo hormo, ɓe caltiima ko Haalpulaar en konetee, mbaɗtee maccuɓe, njeeyee tuubakooɓe koo. Nde tawnoo ɗee geɗe kala ina kawriti e sago Fuutankooɓe e oon sahaa, Fedde Tooroɓɓe fooli ! Heddii hankadi, ko heewi e yimɓe tuubɓe e ɓiɗtaaɓe e laamuuji Fuuta mbaɗti tiimtaade e Fuuta haa addani won e mum en eggude, koɗtoyi Fuuta.

Almaami Abdul Kaadiri (Almaami Fuuta garwaniijo) jinngani safalɓe Barakna en e hare hakkunde mum en e Tararsa en. Barakna en pooli. Aali El Kowri mo Barak Fara Pennda Teeg Rel e Dammel Kajoor keeraninoo waraa e ndeen wolde e saanga oktoobar 1786. Almaami raaŋani Dammel Amari Notone Ndella, Barak jamfii Almaami, yantini doole mum e ɗe Dammel ɗee ; ɓe pooli Almaami ha ɓe nanngiri ɗum juuɗe, ɓe coki ɗum. Tuubakooɓe mballitii Dammel no feewi : ɓe ndokki mo kure, conndi e petelaaji ; kaŋko Dammel o hunanii ɓe maccuɓe ɓe adii honde kala, o foolii !

Ummaade hitaande 1819 haa 1840, ko dumunna jiiɓru :

Fara Pennda Aadam Sal (mo Teedyekk) e Kheerfi Khari (Joos) pelɓondiri e pelɓondiral laamu. Faraysenaaɓe keeranii Kheerfi Khari Daaro ; Fara Pennda noon, Linngeer Jommbot Mbooc (ɓe Faraysenaaɓe tampini haa cuggi, yiɗde ɓe o heedana Kheerfi) e ko ɓuri heewde e mawɓe maantinɓe e Waalo. Muhammed el Habiib adinoo ko wuranaade Kheerfi,nde juuti o fayti e Fara. Caggal ɗum won e mawɓe Waalo waalo en, yiɗɓe huuñcude bone Tararsa,mbaggini Linngeer yo resondir e Muhammed el Habiib : dewgal hakkunde maɓɓe humaa ñalnde 16 suwee 1833. Faraysenaaɓe, nde tawnoo ina njenanaa Muhammed el Habiib yiɗanaa ɗum en jam, pelliti wolde ɓiloto tan hakkunde mum en e Waalo. Guwerneer Saint Germain hunii, yaltini Fara Pennda Laamu, lomtini Kheerfi, fawti heen « Waalo-waalo mo welaaka kala so yiɗii fera ! » Mawɓe Waalo-waalo en, hay ɓe mbeltanooki e dewgal ngal peri !

Saint Germain felli Waalo pellugol bonngol, boomi yoga e Waalo-Waalo en. Lomto makko, Kernel (Quernel), nanondiri e Elimaan Buubakara yiɗde halkude Waalo no diidorinoo. 11 settaambar 1833, o yani e Khuma, o uniri ɗum kanooji makko haa ɗiggi. 11 desammbar 1833 o arti e Khuma, o yani e Ndommbo e Ñaagu, o heɓti gawri e kala jawdi ndariindi (nayi, beyi, baali ekn …). Heege bonnge yani e Waalo. Nde wonde hare ndee muusii, tuubakooɓe bannge, Muhammed Lehbiib e mawɓe Waalo-waalo en bannge, pelliti maslondirde : Ñalnde 30 ut 1835 ɓe ciifindiri e nulaaɓe Fara Pennda. Muhammed Lehbiib hunii wontaa fooɗano laamu Barak kam e ɓesngu mum, haa yetti ɓiɗɓe makko e Jommbot Mbooc. Fara Pennda ne hunii yiylotaako tee jogantaako hay Waalo-waalo gooto guuraninooɗo tuubakooɓe.

Gila ndeen kinɗe laamotonooɗe Waalo natti jogaade simaa.Nde Fara Pennda saŋkii tawi naywii, wumii (30 oktoobar 1840). Moo Mboodi Maalik fiila Barak (tawi tuubakooɓe mbelaaka mo, ɓurnoo yiɗande ko Yerim Mbañik tokooso, kono nelaaɗo maɓɓe, hono Derneville, tardi ñalnde Barak fiiletee ndee), kono laamu heddii ko e juuɗe Jommbot e miñum debbo Ndate Yalla. Jommbot ruttii e settaambar 1846. Waalo feccii : feccere ndee woni e njiimaandi Eli Jommbot mo doole mum ummorinoo ɗum to Baaba mum en safalɓe Tararsa, safalɓe Tararsa bonondirɓe e Faraysenaaɓe, himmiranɓe halfude Waalo. Feccere ɗiɗmere ndee ardii ɗum ko Ndate Yalla : ande salii kalifaandi safalɓe, tee ɓe njaɓaani yo tuubakooɓe mbaɗ e Waalo ko mbelaa. Guwerneer Protet felliti hankadi haɓde e Waalo-waalo en, raaŋana safalɓe Tararsa.

Ina jokki